Eind augustus introduceerden enkele FDF-kamerleden een wetsvoorstel in om een werknemer een zitje te geven in de remuneratiecomités.

Het FDF diende dit voorstel al in tijdens de vorige regeerperiode. N-VA steunde het voorstel maar de commissie verwierp het. FDF vraagt nu opnieuw de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de loontrekkenden in het remuneratiecomité van beursgenoteerde ondernemingen.

De bedoeling van het wetsvoorstel is "de risico's op misbruiken dienaangaande te beperken".

Het Wetboek van vennootschappen legt de oprichting op van een remuneratiecomité dat gaat over de bezoldigingen van de bestuurders. Binnen dat comité is echter niet voorzien in een ver tegenwoordiging van de werknemers.

Volgens de indieners moet die situatie veranderen, en bijgevolg stelt dit wetsvoorstel in uitzicht dat ook een werknemersvertegenwoordiger deel zou uitmaken van het remuneratiecomité.

Het principe is een stap zet naar het medebeheer.

Dit op eerste zicht eenvoudig voorstel zal aanleiding geven tot discussie over vele modaliteiten, zoals:

  • de vertrouwelijkheid van de informatie
  • de verantwoordelijkheid die de werknemersvertegenwoordiger zal opnemen (verdedigen van een beslissing bij de eigen achterban)
  • de aansprakelijkheid van de aangestelde persoon
  • de procedure om deze persoon aan te stellen
  • het toepassingsgebied (dat beperkt is tot de beursgenoteerde bedrijven)

Bron: Knack