www.socialedialoog.be - Het "recht op arbeid" van werkwilligen

Een staking kan de werkgever vrijstellen van zijn verplichting om werk te verschaffen aan de werkwilligen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 14 september 2015 verduidelijkt de voorwaarden om die regel toe te kunnen passen.

De nakoming van de verplichting van de werkgever zijn werknemers werk te verschaffen, moet worden getoetst aan “de bedongen arbeid”, d.w.z. het takenpakket dat contractueel de functie van de werknemer vormt.

Indien de werkgever de werknemer diverse taken van dat pakket nog kan laten uitoefenen, impliceert dat de uitoefening van zijn functie niet volledig of geheel onmogelijk is. Er is dan ook geen overmacht.

Willy Van Eeckhoutte geeft commentaar op dit arrest op Socompact.

Men kan niet tezelfdertijd de hoogste lonen genieten, de beste sociale zekerheid genieten en de kortste loopbaan verlangen.
Frank Vandenbroucke, 2005.