Het ACLVB, ACV, ABVV en de Europese EVV dienden bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) een klacht in omdat de tussenkomst van de rechter in snelle procedures bij collectieve actie. Meer bepaald vragen de eisers de veroordeling van de rechterlijke tussenkomsten bij stakingspiketten, op basis van artikel 6 § 4 van het Herziene Europees Sociaal Handvest (ESH)

Het ECSR is de belangrijkste superviserende instelling van het ESH. Het ECSR bestaat uit een comité van experten en heeft geen rechtsmacht.

Artikel 6 § 4 ESH bepaalt dat de partijen zich ertoe verbinden het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht te waarborgen, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het ECSR gaat eerst na of het recht op collectieve actie erkend is in het Belgische recht.

Meer.