Het stakingsrecht wordt erkend op internationaal niveau door het "Herzien Europees Sociaal Handvest" en de ILO Convention 87.

Herzien Europees Sociaal Handvest

Artikel 6 Recht op collectief onderhandelen

Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op collectief onderhandelen te waarborgen, verbinden de Partijen zich:

  1. paritair overleg tussen werknemers en werkgevers te bevorderen;
  2. indien nodig en nuttig de totstandkoming van een procedure te bevorderen voor vrij-willige onderhandelingen tussen werkgevers of organisaties van werkgevers en organi-saties van werknemers, met het oog op de bepaling van beloning en arbeidsvoorwaar-den door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten;
  3. de instelling en toepassing van een doelmatige procedure voor bemiddeling en vrijwil-lige arbitrage inzake de beslechting van arbeidsgeschillen te bevorderen; en erkennen;
  4. het recht van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van be-langengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten.


Artikel G Beperkingen

  1. Wanneer de in deel I genoemde rechten en beginselen en de in deel II geregelde doeltreffende uitoefening en toepassing hiervan zijn verwezenlijkt, kunnen zij buiten de in deel I en deel II vermelde gevallen generlei beperkingen ondergaan, met uitzondering van die welke bij de wet zijn voorgeschreven en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescherming van de openbare orde, de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de goede zeden.
  2. De krachtens dit Handvest geoorloofde beperkingen op de daarin vermelde rechten en verplichtingen kunnen uitsluitend worden toegepast voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

ILO Convention n°87

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention (1948)

Freedom of association - Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO. Fifth (revised) edition, 2006

Belangrijke opmerkingen rond dit verdrag vindt men in General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008 (blz.61) die besproken werd tijdens de International Labour Conference van 2012.

Door zo vaak samen te zitten met de vakbonden is er veel begrip ontstaan voor elkaar.
Johnny Thijs. Knack 10/07/2013.