In onderling akkoord natuurlijk wel. Dat heet dan een wijziging van een bestaande cao door een nieuwe. Maar eenzijdig, door één partij? Natuurlijk niet. Meer ...

Bij vorderingen tegen werknemersorganisaties, moet niet de vakorganisatie worden aangesproken doch wel de gemandateerde als vertegenwoordiger van de leden van de groepering waarop de procedure betrekking heeft.  (Arbh. Brussel 24 januari 2014, AR 2012/AB/1173 – 2013/AB/00216)

Het Arbeidshof van Antwerpen oordeelde dat een rechter de unanieme beslissing van een paritair comité inzake de erkenning van de economische en technische redenen ter opheffing van de bescherming van werknemersvertegenwoordigers in OR of CPBW a posteriori kan beoordelen. Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid tegen dergelijke beslissingen in de wet van 1991 is immers strijdig met de grondwet.

Lees meer...

Met de nieuwe GAS-wet zal een burgemeester, eenzijdig zonder verwittiging en zeer makkelijk kunnen beslissen om gedurende een maand een plaatsverbod op te leggen voor openbare plaatsen. Dit verbod kan tot tweemaal verlengd worden. Dit verbod kan opgelegd worden “in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve gedragingen”.

Lees meer...

The European Union has become the battle ground for a growing conflict between labour protection in the member states and the economic rules of the internal market.

Lees meer...

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)