Moet de politie de gerechtsdeurwaarder helpen om, krachtens een uitspraak van de rechter, de toegang van een bedrijf vrij te maken die geblokkeerd is door een piket?

Lees meer...

Het wettelijk verbod van discriminatie op basis van syndicale overtuiging is niet beperkt tot werknemers met een syndicaal mandaat. Volgens K. Nevens, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent, kunnen zelfs personen die geen lid zijn van een vakbond ...

Lees meer...

Les accords interprofessionnels peuvent être qualifiés de sources formelles de droit.

Lees meer...

In de UK is het stakingsrecht wettelijk bepaald. Zo moeten de vakbonden een procedure naleven, en dat kan gecontroleerd worden door de rechter. Verder verbiedt de wet er solidariteitsacties. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn noch het ene noch het andere strijdig met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees meer...

“If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.”
Henry Ford