Strictness of employment protection, OECD, 2013

ontslag Oeso

Redundancy costs indicators (weeks) – World Bank Doing Business indicators

ontslag

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24