Onder de waterlijn van de actualiteit heeft de FOD Waso de opdracht gekregen na te gaan of de sectorale functieclassificatie (en dus loongebouwen) genderneutraal zijn. Een afzonderlijke directie van de FOD WASO moet over die systemen een advies uitbrengen binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf 01/07/2013. De wet van 23 april (BS 27 april 2015) trekt deze termijn op tot 22 maanden. Nog 6 maanden wachten dus.

Wanneer de totale kost van arbeid 100 euro bedraagt gaat er tot 60 euro naar de staat en de sociale zekerheid en 40 euro naar de werknemer. Dit is België, het land dat in bijna alle categorieën kampioen is van het overheidsbeslag op arbeid, het land waar de staat de grootste "loontrekkende" is.

Lees meer...

FNV, de grootste Nederlandse vakbond, verzet zich tegen verhoging van het loon van de toplui van ondernemingen waar sprake is van loonmatiging of van herstructurering. Na de transparantie, een nieuwe episode in de strijd tegen toenemende ongelijkheid?

Bron: FD

De interne loonspanning, dit is de spanning binnen hetzelfde bedrijf tussen het hoogste loon en het laagste loon (of gemiddelde loon of nog modaal loon, naargelang de studie) neemt toe. Dat is recent nogmaals vastgesteld in Nederland. In 2014 steeg het basisloon van de top met 5,2%, dat van de modale medewerker met 1,5%.

Lees meer...

Zoekt u de tekst die de indeseringssprong regelt. U kan dan klikken op Wetsontwerp van 13 maart 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.

la vocation première du droit de travail, c'est de clarifier et pacifier les relations d'emploi.
Michel Forestier