In het zomerakkoord voert de Regering Michel I de "winstpremie" in. Dit is een premie die onder bepaalde voorwaarden een (para)fiscaal regime geniet. Wat maakt de winspremie verschillend van de niet-recurrente resultaatsgebonden premie? Zal de winstpremie een structurele invloed hebben op de loonvorming?

De winstpremie (volgens de beschikbare informatie)

 • valt buiten de loonnorm
 • is onderworpen aan een persoonlijke solidariteitsbijdrage van 13,07%
 • is onderworpen aan een forfaite aanslagvoet van 7% in de personenbelasting,
 • is niet aftrekbaar als bedrijfslast voor de organisaties onderworpen aan de vennootschapsbelasting  (vandaar allicht de naam van winspremie)

als de volgende voorwaarden zijn ingevuld:

 • het voordeel moet collectief zijn, d.i. voor alle werknemers;
 • de werkgever neemt het initiatief (hij kan daarbij "geholpen" worden door syndicale druk);
 • het voordeel moet gelijk zijn voor alle werknemers; wil de werkgever differentiëren, dan zal overleg nodig zijn;
 • het maximum voordeel bedraagt 30% van de loonmassa (voor een gemiddeld loon betekent dat meer dan 16.000 euro per jaar); om de premie meer dan 20% van de loonmassa te laten bedragen is er sociaal overleg nodig.
 • de winstpremie vervangt geen loon.

 

Een summiere vergelijking met het voordeel van cao nummer 90 in tabelvorm

 

Cao nummer 90

Winstpremie

Maximum bedrag

3.250,00 euro

30% (16.500,00 euro voor gemiddeld loon)

Simulatie (anno 2018) (bron SD Worx)

   

Werkgeverskost

1.000,00

1000,00

Patronale solidariteitsbijdrage

-248,12

 

Verworpen uitgave in vennootschapsbelasting

 

-228,28

Bruto voordeel werknemer

751,88

771,72

Solidariteitsbijdrage werknemer 13,07%

-98,27

-100,86

Heffing taks 7%

 

-46,96

Netto voordeel werknemer

653,61

623,90

Sociaal overleg

Cao en opvolging te bereiken doelstellingen

Alleen indien voordeel niet lineair is en/of de premie > 20% loonmassa

Draagvlak sociale partners

Ja

Twijfelachtig

Motiverend effect

Ja: gedrag kan gestuurd worden door de premie te koppelen aan te bereiken resultaten

Twijfelachtig tenzij de werkgever de premie op voorhand meedeelt en koppelt aan concrete doelstellingen

Loonnorm

Binnen de loonnorm

Buiten loonnorm

Arbeidsrechtelijk begrip “loon”

Neen

?

 

Op de keper beschouwd betekent de winstpremie drie grote veranderingen

 • voor een aanzienlijk deel van het loon (tot 30% van de loonmassa) zal er een verschuiving plaats vinden van de sociale zekerheidsbijdragen naar de vennootschapsbelasting;
 • de aanslagvoet van 7% betekent dat tot 30% van de loonmassa kan ontsnappen aan de progressieve aanslagvoet in de personenbelasting;
 • er kan een spanning ontstaan tussen de werkgever die eenzijdig een loonsverhoging wil toekennen aan zijn personeel en de vakbonden die met lede ogen werkloos moeten toekijken.

 Ter zijde kunnen we ook opmerken dat dit nieuw systeem de doodsteek is van de winstparticipatie volgens de ongekende wet van 22 mei 2001. Die legt een cao op als vormvoorwaarde, beperkt het voordeel tot 10% van het loon en belast de uitgekeerde winst aan 25%.

PS: een opinie vanuit een gans andere invalshoek: "4 redenen waarom die nieuwe hoge eindejaarsbonus eigenlijk geen geschenk is" geschreven door Sacha Dierckx is wetenschappelijk medewerker bij de linkse denktank Minerva.